X

بخش9(اطفال)

بخش اطفال

بخش اطفال

تعداد تخت :12

محل استقرار: طبقه 9 ساختمان جنوبی

 

 

 

رئیس بخش:

دکتر  جعفر امینی

 نوع تخصص: متخصص اطفال

 

 

سرپرستار بخش: خانم  عبدلی

شرح وظايف : 1 - كنترل ونظارت بر امور اطفال 2 - پاسخگويي و پيگيري شكايات

 

 

شرح وظايف منشی بخش :

 1 -اجراي مراحل پذيرش وترخيص بيماران  

2 -  پاسخگويي به سوالات ارباب رجوع وپاسخگويي به تلفنهاي بخش

3-پی گيري صدور معرفي نامه بيمه و پيگيري مالي بيماران  

4-ارائه مدارك جهت بيمه هاي تكميلي و پيگيري وراهنمايي همراهان بيماران  

5- گرفتن رضايت از همراه جهت انجام اقدامات

 

ساعات ملاقات همه روزه 15 الی 16 می باشد.

شماره داخلی بخش  :  159

تلفن هاي مستقيم بيمارستان: 32119000

تلفن داخلی واحد رسیدگی به شکایات در ساعات اداری:  32119219   و یا از تلفن های داخلی بیمارستان  460  **  را بگیرید

تلفن رسیدگی به شکایات در ساعات غیر اداری:  240

DNN